ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJL


Meer informatie:

Mission Statement
Informatie
Dagopvang
Nachtopvang
Internaat
Verpleegafdeling
Voortraject
Begeleid Wonen
Begeleid Werken
Beschermd Wonen
Sociaal PensionMeisjes & Vrouwen

Het Maatschappelijk Centrum Rotterdam beschikt over twee voorzieningen die specifiek bestemd zijn voor meisjes en vrouwen: Zy-aan-Zy en The Village.

Zy-aan-Zy
In de regio Rotterdam neemt het aantal dak- en thuisloze meisjes sterk toe. Deze meisjes zijn niet alleen geholpen met woonruimte, maar hebben ook dringend behoefte aan zorg, structurering en (intensieve) begeleiding.
De zorg en begeleiding betreffen met name scholing, opleiding, sociaal herstel, vergroten zelfredzaamheid, ontwikkelen van praktische en sociale vaardigheden, uitkering en wonen. In het project Zy-aan-Zy wordt deze hulp geboden. Dit project bevat een gestructureerd woonprogramma voor tienermeisjes en tienermoeders tussen 14 en 21 jaar oud die geen vaste woon- of verblijfplaats hebben.

Het woonprogramma
Zy-aan-Zy biedt huisvesting en woontraining aan tienermeisjes en tienermoeders. De meisjes leren een aantal vaardigheden waardoor hun persoonlijke en sociale mogelijkheden worden vergroot. De continuÔteit van de zorg wordt gewaarborgd door de 24-uurs aanwezigheid van begeleidend personeel.

In het programma zijn vijf fasen te onderscheiden:
1. de contactfase
2. de beschermd wonen-fase (6-9 maanden)
3. de begeleid zelfstandig wonen-fase (9-12 maanden)
4. de zelfstandig wonen-fase
5. de nazorgfase (6 maanden).

Bij Zy-aan-Zy gaat het om laagdrempeligheid en herkansingen. In eerste instantie wordt een veilige en stabiele woonplek geboden (rust, regelmaat, reinheid) van waaruit de meisjes stapsgewijs toe kunnen groeien naar een zelfstandig bestaan. Zorg op maat wordt geboden doordat de meisjes in de verschillende fasen in kunnen stromen: de mate van zelfstandigheid wordt tijdens de tweede fase (beschermd wonen) vastgesteld. Tevens is het mogelijk om teruggeplaatst te worden naar een voorgaande fase.

De hulpverlening richt zich met name op emotionele stabiliteit, gezondheid, zelfstandig huishouden, het sociale netwerk en de opvoeding (als er kinderen zijn).

Capaciteit
12 plaatsen.

Intake
Bij de intake wordt onderzocht in hoeverre het meisje bereid is haar levensomstandigheden te willen wijzigen, zich te laten begeleiden, zich aan de regels te houden, stappen te ondernemen naar de uitkeringsinstantie, het ziekenfonds en arbeidsvoorziening. Ook moet zij in een groep willen wonen en een begeleidingsovereenkomst willen ondertekenen.
Als er sprake is van hard-drugsgebruik en/of overheersende psychiatrische problematiek, dan kan het meisje niet worden toegelaten.

The Village
The Village is een 24-uurs voorziening. Hier krijgen vrouwen en kinderen onderdak, verzorging en intensieve begeleiding. Bij iedere opname is er sprake van een ernstige crisissituatie. The Village is een voorziening die bekend staat om haar zeer algemene opvangfunctie.
The Village is laagdrempelig en biedt een zo breed mogelijke opvang.

Doordat het Leger des Heils beschikt over een breed scala aan opvang- en woonvoorzieningen binnen Rotterdam wordt in samenspraak met de cliŽnt gekeken naar een goede oplossing als zelfstandig wonen niet langer meer tot de mogelijkheden behoort.

Voor wie?
The Village staat open voor onder meer mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun kinderen, die tijdelijk dak- of thuisloos zijn geworden. In alle gevallen is er sprake van zeer traumatische ervaringen.

Capaciteit
50 plaatsen vrouwenopvang
4 units gezinsopvang
8 appartementen Zy-aan-Zy, 3e fase

Adres
Zy-aan-Zy en The Village zijn nu nog gevestigd in hetzelfde pand: Mathenesserlaan 339, 3023 GB Rotterdam.
Telefoon: 010-477 13 33/477 19 50.
Het is in de toekomst de bedoeling om voor beide opvangvoorzieningen nieuwe accomodaties te betrekken.

Leger des Heils - Wij Geloven

Copyright 1999-2002. Alle Rechten Voorbehouden.