ldh-rotterdam.nl Home

Chat  |  Forum  |  Download  |  Contactldh-rotterdam Home

Kerkgenootschap  |  Maatschappelijke Opvang  |  Recycling  |  Reclassering  |  Radio Salvation  |  AJLKorpsen:
Rotterdam Centrum
Rotterdam Oost
Rotterdam Zuid
Kerkgenootschap

Het kerkgenootschap Leger des Heils is een kerk met bijzondere aandacht voor mensen zonder kerkelijke binding. In Nederland zijn ongeveer tachtig plaatselijke gemeenten, de zogeheten korpsen. U bent hier van harte welkom. Graag laten we u daar vrijblijvend kennis maken met het christelijk geloof.

Kerkdiensten
De kerkdiensten van het Leger des Heils kenmerken zich door een enthousiaste samenzang en een op de praktijk gerichte bijbeloverdenking. Tijdens de samenkomst is niet alleen de korpsofficier ( voorganger) aan het woord. Ook andere mensen, die iets willen vertellen over hun persoonlijke geloofsbeleving, krijgen daartoe de gelegenheid. Vaak zorgt een muziekkorps voor de muzikale begeleiding. Voor de kinderen is er meestal een apart programma: de kindernevendienst.

Alphacursus
Op diverse plaatsen in het land kunt u deelnemen aan de alphacursus. Dit is een lessenserie over de basics van het christelijke geloof. In ongeveer zeven avonden krijgt u inzicht in wat christenen geloven. De cursus bied een ruime gelegenheid om met christenen in gesprek te gaan over hoe zij hun geloof in het leven van alle dag ervaren en wat zij concreet van God merken.

Andere activiteiten
Behalve de zondagse samenkomsten en de alphacursus zijn er tal van andere activiteiten waarvoor u van harte bent uitgenodigd, Hierbij kunt u  onderneer denken aan kinderclubs, bijbelstudieavonden, koffieconcerten, vrouwenbonden, seniorenclubs, enzovoort.

Vrijwilligerswerk
De korpsen (kerkelijke gemeenten) proberen daadwerkelijk iets te doen aan de sociale nood in hun omgeving. Vrijwilligers houden zich   bezig met onder meer maaltijdverstrekking, noodopvang, huisbezoek, advisering en dergelijke. Als u ge´nteresseerd bent in een uitdagende vrijwilligersfunctie, neem dan gerust contact met ons op.

Strijdkreet
Strijdkreet is ons evangelisatieblad. Aan de hand van actuele onderwerpen vertelt het fullcolour magazine wie Jezus Christus is. Het tijdschrift, dat iedere veertien dagen verschijnt,  wordt onder andere huis-aan-huis, in cafes, in winkelcentra en op markten verspreid. Daarnaast gaat een deel van de oplage naar abonnees .

> Lees de strijdkreet

Zending en ontwikkelingssamenwerking
Veel landen waar het Leger des Heils actief is, bevinden zich in de derde wereld. Het Leger des Heils in Nederland ondersteunt het werk in de ontwikkelingslanden jaarlijks met enkele miljoenen guldens. Verder is er een aantal Nederlandse heilssoldaten in het buitenland werkzaam. Net zoals in Nederland houden zij zich bezig met evangelisatie en hulpverlening.

Signatuur
Het Kerkgenootschap Leger des Heils is een protestantse geloofsgemeenschap die ontstaan is vanuit het methodisme. Op de kerkelijke kaart neemt het kerkgenootschap een middenpositie tussen de envangelische beweging en de traditionele reformatorische kerken. Het Leger des Heils is zowel lid van de Raad van Kerken als van de Evangelische alliantie

Vier kernfuncties
De activiteiten van het Kerkgenootschap Leger des Heils concentreren zich rondom vier kernfuncties. Hieronder vind u van elke functie een onschrijving

Evangelisatie
God houdt van mensen

Iedereen weet het: de wereld is niet zo mooi als zij zou kunnen zijn. De media confronteren ons dagelijks met immense problemen, zoals oorlog, honger en de verwoesting van het milieu

Maar ook in het persoonlijk leven is er vaak een verschil tussen ideaal en wekelijkheid. Teleurstellingen, conflicten, ziekte…. Niemand lijkt eraan te ontkomen. Wij geloven dat alle problemen ten diepste ontstaan doordat de mens God uit het oog is verloren. Maar doordag hij in de persoon van Jezus Christus naar de aarde kwam ( nu bijna 2000 jaar geleden) heeft God het mogelijk gemaakt dat we weer in relatie met Hem kunnen leven. Daardoor krijgt ons leven zin, komen we tot onze bestemming en krijgen we inzicht op het eeuwig leven.

Dat is fantastisch nieuws! Het Leger des Heils ziet het daarom als zijn belangrijkste taak om mensen met Jezus Christus in aanraking te brengen.

Dienstbaarheid
Liefde vraagt om actie

De verkondiging van het evangelie is ongeloofwaardig als die niet gepaard gaat met daadwerkelijke actie.

Jezus praatte niet alleen over de liefde van zijn Vader, maar bewees door zijn intense medeleven dat die liefde bestond. Hij was bewogen met zieken en zwakkeren en verklaarde zich solidair met de armen. In navolging van Hem wil het Leger des Heils daarom hulp bieden aan de mensen die dat nodig hebben.


Verbondenheid
Zorgen voor elkaar

Wij denken dat het ontmoeten van God niet kan zonder het ontmoeten van andere gelovigen. God woont met zijn Heilige Geest in het hart van iedere gelovige. In elkaar kun je dus iets herkennen van de hemelse Vader. Voor het optimaal functioneren van een korps is ieders inbreng noodzakelijk.

Het is een goddelijke opdracht om een gemeenschap te vormen van mensen die elkaar lief hebben, zoals Christus ons allen leefheeft.

Geestelijke groei
Gods steeds sterker gaan ervaren

Geloven is een persoonlijke relatie hebben met Jezus Christus. Het Leger des Heils wil mensen helpen om te groeien in hun verhouding tot God.

Ons doel is dat mensen God beter leren kennen en Zijn aanwezigheid steeds sterker gaan ervaren. Vanuit de ontmoeting met hun Schepper krijgen mensen het juiste zich op wie ze zijn en wat ze in deze wereld mogen betekenen.


Donate Online - (Secure Server)

Copyright 1999-2001. Alle Rechten Voorbehouden.